Sakramentu Chrztu św. udziela się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 18.00, oraz trzecią niedzielę miesiąca  o godz. 12.00.

Rodzice dziecka:

 1. Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. dziecka na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu św.
 2. Przynoszą ze sobą:
  • odpis aktu urodzenia z USC,
  • swoje dokładne dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa),
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, dokładny adres).
 3. Uczestniczą obowiązkowo w katechezie chrzcielnej (piątek przed drugą sobotą miesiąca po wieczornej Mszy św.).
 4. Przystępują do Sakramentu Pokuty.
 5. Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
 6. Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku odmowy, należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia.

Rodzice chrzestni:

 1. Należą do kościoła katolickiego.
 2. Ukończony 16 rok życia.
 3. Przyjęte sakramenty: chrztu, eucharystii, bierzmowania.
 4. Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym. Młodzież – zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację.
 5. Obowiązkowy udział w konferencji przed chrztem św.
 6. Zaświadczenie o ważnie odbytej spowiedzi św.
 7. Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

W dniu chrztu św.:

Rodzice lub chrzestni zgłaszają się do zakrystii i składają brakujące podpisy, chrzestni którzy nie uczestniczyli w naszej parafii w konferencji przedchrzcielnej przynoszą zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi św. i konferencji.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:

 1. Nieochrzczone.
 2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
 3. Które publicznie zaparły się wiary.
 4. Wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
 5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
 6. Żyjące w małżeństwie bez sakramentu małżeństwa lub mieszkające razem przed ślubem.
Image

Rachunek sumienia rodziców przygotowujących się do Chrztu św. swojego dziecka

 1. Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu?
 2. Czy w mojej rodzinie modlimy się wspólnie?
 3. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 4. Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary?
 5. Czy regularnie się spowiadam? Czy nie trwam w grzechu ciężkim, zwlekając ze spowiedzią św.?
 6. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 7. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 8. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 9. Czy w życiu kieruję się zasadami Ewangelii i miłością bliźniego?
 10. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 11. Czy wykonałam aborcję? Czy doradzałem lub spowodowałem aborcję?
 12. Czy starałem się pokonywać złe skłonności i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 13. Czy uczciwie pracuję na utrzymanie swojej rodziny?
 14. Czy dbam o rozwój swojej wiary?
 15. Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności?
 16. Czy jestem wdzięczny/a za dar ojcostwa/macierzyństwa?
 17. Czy modlę się za swoje dziecko?
 18. Czy zawarłem sakramentalny związek małżeński?
 19. Czy pielęgnuję relację małżeńską?
 20. Czy dbam o jedność małżeńską?
 21. Czy dbam o relację z własnymi rodzicami i rodzicami współmałżonka?
 22. Czy nie niszczyłem swojej rodziny przez zdradę małżeńską i zaniedbywanie współmałżonka?
 23. Czy nie niszczyłem miłości małżeńskiej przez zmuszanie współmałżonka do współżycia i stosowania antykoncepcji?
 24. Czy stosuję naturalne metody planowania rodziny?
 25. Czy nie stosowałem w pożyciu małżeńskim nieetycznych środków regulacji poczęć (antykoncepcję mechaniczną, farmakologiczną, pigułki)?
 26. Czy z miłością i radością przyjąłem poczęcie i narodziny naszego dziecka?
 27. Czy przyjście na świat naszego dziecka jest owocem sztucznego zapłodnienia?
 28. Czy okazywałem zainteresowania i czułości dziecku po urodzeniu?
 29. Czy dbałem o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka? Czy właściwe się nim zajmuję?
 30. Czy jako ojciec włączam się w opiekę nad dzieckiem?
 31. Z jakich powodów pragnę ochrzcić swoje dziecko? Czy kieruje mną autentyczna wiara czy jedynie przywiązanie do tradycji?
 32. Czy nie zwlekałem z Sakramentem Chrztu św. dziecka? Czy nie odkładałem go w czasie, okazując lekceważenie?
 33. Czy wybrałem chrześcijańskie imię dla dziecka?
 34. Czy wybierałem rodziców chrzestnych dziecka pod kątem ich zdolności do wypełnienia konkretnych funkcji (pomoc w wychowaniu religijnym, czyli świadectwo własnego życia religijnego oraz – w razie potrzeby – przejęcie wszelkich trosk związanych z wychowaniem dziecka)?
 35. Czy nasze dziecko patrząc w przyszłości na moje życie pozna, na czym praktycznie polega wiara, chrześcijaństwo, przyjaźń z Jezusem?
 36. Czy jestem świadomy obowiązków jakie przyjmę na siebie, składając przyrzeczenia podczas obrzędu Chrztu św. dziecka? Czy zamierzam je wypełnić?
 37. Czy zdaję sobie sprawę, że obowiązkiem rodziców jest rozbudzić w dziecku wiarę żywą i w pełni świadomą?
 38. Czy jeśli posiadam już starsze dzieci, wywiązuję się z obowiązków rodzicielskich?
 39. Czy dbam o religijny rozwój starszych dzieci?
 40. Czy przygotowałem starsze dzieci na pojawienie się siostry/brata?
 41. Czy nie skupiam całej swojej uwagi na najmłodszym dziecku, zaniedbując starsze?
 42. Czy nie faworyzuję żadnego ze swoich dzieci?
 43. Jaki przeżywam dzień święty, czy to jest czas odpoczynku, bycia z rodziną?
 44. Czy potrafię przebaczyć komuś, kto mi wyrządził krzywdę?
 45. Czy szkodzę swemu zdrowiu przez nadmierne picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków?
 46. Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują? Czy nie skupiam się tylko i wyłącznie na swojej rodzinie?
 47. Czy podjęte przeze mnie decyzje, wybory były zgodne z przykazaniami Bożymi i nie raniły Boga, bliźnich i mnie samego?
 48. Czy spełniam uczynki miłosierdzia?
 49. Czy budowałem wspólnotę? Czy angażowałem się w życie swojej wspólnoty parafialnej?
 50. Czy starałem się jak najlepiej realizować swoje życiowe powołanie?